ⵎⴰⵏⵜ ⵏⴻⵜⵛⵉⵏ

ⵜⵓⵍⵓⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ 1 ⵓⴱⵔⵉⵔ 2011 ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ (2044) ⴳ ⵜⵏⴻⵯⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ. ⵚⴻⴳ ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴻⵍ I ⵜⵓⵜⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵯⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵯ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⴰⵍⵎⵓⴷ ⴰⵯⴰⵔⵉⵎ, ⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ.

ⵜⵉⵔⴰ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴼ ⵜ/ⵉⴱⵓⵛⵉⵍⴻⵏ/ⵉⵏ, ⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷⵔⴰⵔⴰⵏ. ⵄⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵉⴷ NⵖO/ⵛⵚO ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⴱⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ/ⵜⴰⵯⵉⵡⴰⵏⵜ.
ⵟⵉⵔⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⵟ ⴳ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⴳⵓⴷⴰ ⵙⴻⴳ ⵉⵔⵎⴰⴷ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ I ⵢⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵓⴼ, ⴷ ⵉⴷ-ⵙ ⵉⴷⵔⵎⴰ ⵯⴻⴼ ⴰⵙⵉⵜⴻⴼ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⵎⵓⴷⴰⵏ/ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ.

ⵄⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ/ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ. ⵄⵙⵙ-ⴰ ⵡⴻⵍ ⴷⵉ-ⵛ ⴰⴼⴻⵔⵔⴰ ⵯⴻⴼ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵎⴰ ⵉ ⵢⵉⵣⵓⵎⴰⵍ ⵢⵉⴷ-ⵀⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⴻⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ/ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ.

ⵉⵡⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ:
–  ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵉⵙⴻⴹⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵓⴼ ⵙ Moⴱⵉⵍⴻ I ⵢⵉⵅⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵡⵍⴰⴼⵜ ⴼ ⵉⴷⴰⴳ ⵉⵎⴻⵣⵔⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ (ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎⴰⵏ).
–  ⴰⵙⵉⴳⴻⴹ I ⵢⵉⵒⵔⵔⴰⵣ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵯⴻⴼ ⵉⴷⴰⴳ ⵉⵎⴻⵣⵔⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ (ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎⴰⵏ).
–   ⵉⴳⵉ ⴰⵙⵉⴳⴻⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵜ/ⵉⴱⵓⵛⵉⵍⴻⵏ/ⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵜⴰⵎⴻⵢⵣⴻⴷⴷⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ (ⵡⴻⴱⵙⵉⵜ) ⴰⵢ ⵙⴻⵎⵎⴷⴰ ⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⴹ I ⵉⴷⴰⴳ ⵉⵎⴻⵣⵔⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ. ⴷⴰⵯ ⴰⵙⴻⵎⴷⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵉ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⵣⵍⴻⵜ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙⵙ, ⴷ ⵉⵛⵛⴰⵢ ⵜⴰⴳⵡⵏⵉⵜ I ⵢⵉⵍⵎⴻⵥⵢⴰⵏ (ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ I ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ) ⵓⵎⵎⴻⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡ I ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴻⵍⵜ.