ⴰⵙⴻⵏⵜⵉ

ⵎⴰⵏⵜ ⵏⴻⵜⵛⵉⵏ

ⵜⵓⵍⵓⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ I ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ 1 ⵓⴱⵔⵉⵔ 2011 ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ (2044) ⴳ ⵜⵏⴻⵯⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ. ⵚⴻⴳ ⵍⴻⵎⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴻⵍ I ⵜⵓⵜⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵯⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵯ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⴰⵍⵎⵓⴷ ⴰⵯⴰⵔⵉⵎ, ⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ.

ⵜⵉⵔⴰ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴼ ⵜ/ⵉⴱⵓⵛⵉⵍⴻⵏ/ⵉⵏ, ⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵯⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷⵔⴰⵔⴰⵏ. ⵄⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵉⴷ NⵖO/ⵛⵚO ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⴱⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ/ⵜⴰⵯⵉⵡⴰⵏⵜ.
ⵟⵉⵔⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⵟ ⴳ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⴳⵓⴷⴰ ⵙⴻⴳ ⵉⵔⵎⴰⴷ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ I ⵢⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵓⴼ, ⴷ ⵉⴷ-ⵙ ⵉⴷⵔⵎⴰ ⵯⴻⴼ ⴰⵙⵉⵜⴻⴼ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⵎⵓⴷⴰⵏ/ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ.

ⵉⴼⵔⴰⵏ

ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ, ⴰⴳ 120 ⴽⵎ ⵙⴻⴳ ⵟⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ. Iⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴼ 800 ⵎⵜ ⵣⴷⴻⵏⵏⴻⴳ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ. Iⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷ ⵣⴻⴷⴷⵯⴻⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⴷⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵎⴰⵣⵉⵯⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴰⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵍ ⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵟⵉ ⵏ ⵓⵔⵔⵛⴰⵍⵉⵎ ירושלם ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵜⵓⵙ ⴳ 70 (ⵙⴻⵍⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵒⵉⵜ).

ⵊⴰⴷⵓ

Jadu is an Infusen region city, it has very old buildings remaining and places of interest include the natural spring, waterfalls, streams. The local people of Jadu have established a museum that is considered among the best museums in the region, embodies the Amazigh heritage and architecture of the region.

ⴽⴰⴱⴰⵡ

Ferrseṭṭa  ⴼⴻⵔⵔⵙⴻⵟⵟⴰ
ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴼⴻⵔⵔⵙⴻⵟⵟⴰ ⴰⴳ 500 ⵎⵜ ⵣⴷⴻⵏⵏⴻⴳ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⴷ ⵉⴷⴷⵊⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴷⵉⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ. ⴼⴻⵔⵔⵙⴻⵟⵟⴰ ⵜⴻⵜⵜⵛⵓⵔ ⵙ ⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴰⴳ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵏⴰⵟⴻⵏ ⴹoⵏⴰⵜⵉⵙⵎ ⴷ ⵉⴱⴰⴹⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵓⵔⴰ.